Õppevahendi sihtrühmaks on ühelt poolt keskkonnahariduse keskuste töötajad, kellel on võimalik ümbruskonnas luua erinevaid õpperadadel või huvipunktidel koosnevaid asukohapõhiseid mänge ning teisalt kõik keskkonnahariduse keskuste külastajad (gümnaasiumi õpilased; põhikooli õpilased; koolieelsete lasteasutuste õpilased; erivajadustega õpilased; täiskasvanud), kes saavad juba koostatud mänge läbi mängida neile sobival ajal ning kaasas olevate mobiilsete seadmetega. Olenevalt koostatud raja olemusest võivad rajad olla nii iseseisvaks mängimiseks kui ka keskuste poolt pakutavate koolituste või õppepäevade tegevuste osaks. Lähtuvalt kooliastmetest on koostatud mängud erinevalt nii sisult kui omandatavate pädevuste vormilt. 

Rajal läbimiseks vajalike ülesannete disainiga saavad õpetajad ja keskkonnahariduse spetsialistid kujundada ja soodustada õpilaste sotsiaalset aktiivsust, vastutustundlikkust ja keskkonnateadlikkust lähtuvalt sihtrühmast ja õppekava vajadustest ja pädevustest. Raja läbinud õpilased kinnistavad ja rakendavad koolis saadud teadmisi keskkonna- ja jätkusuutlikkuse küsimustes aktiivõppe vormis praktiliste tegevuste käigus. Avastusraja läbimisel täidetavate ülesannetega ja sellele järgneva aruteluga saab õppijates tekitada arusaama, kuidas iga inimese tegevus ja otsused omavad mõju globaalsetele küsimustele ja nende lahendamisele ning samas kuidas globaalsed probleemid avalduvad ja mõjutavad sama inimese igapäevaelu ja heaolu. Õppijatel tekib süsteemne käsitlus jätkusuutlikkuse kontseptsioonist ja praktikatest erinevates inimelu sfäärides ning nende seostes looduslike protsessidega. 

Avastusrada toetab õppijate loovuse arengut uute interaktiivsete õppeülesannete täitmisel ning mõistmist, et tehnoloogia võib olla abiks keskkonnaprobleemide märkamisel ja lahendamisel. Samuti toetab see erinevate tegevuste ja ülesannete kombineerimise kaudu lühiajalist, kuid efektiivset nutitelefoni/veebilahenduste kasutamist, toetades õppija iseseisvat, eesmärgistatud õppimist virtuaalkeskkonnas. Avastusradade abil saab käsitleda jätkusuutliku arengu teemalisi küsimusi, viies need tehnoloogia abil erinevatesse õpikeskkondadesse - olgu selleks vaba loodus, asula või mõni temaatiline õppekeskkonnd (nt loomaaed, park, vabaõhumuuseum vms). Igal keskkonnahariduse keskuse töötajal või kooliõpetajatal (koostöös loodushariduskeskustega) on võimalus luua oma originaalsed õppeülesanded, milles on võimalik keskenduda, kas ainult ühele õppeainele või lõimida omavahel mitmeid ainevaldkondi. Kõik juba sisestatud avastusrajad ja õppeülesanded on vabalt läbitavad kõikidele soovijatele.